Regulamin serwisu MediDieta

wersja 1/2023

 • 3 listopada, 2023
 • 3 listopada, 2023
 • 13 min
 • 13 min

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zawierania i wykonywania Umów, zdefiniowanych w ust. 2 pkt 9..
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie będą używane poniżej wymienione terminy, będą miały one następujące znaczenie:
  1. Regulamin– niniejszy regulamin;
  2. MediDieta – Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000189581;
  3. sklep internetowy– sklep prowadzony przez MediDietę dostępny pod adresem: medidieta.pl, umożliwiający zamówienie Usługi drogą elektroniczną;
  4. klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca jednak zdolność do czynności prawnych, która zainteresowana jest zamówieniem Usługi w sklepie internetowym;
  5. Usługa– usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie zestawu dietetycznego na wskazany przez klienta adres; przedmiotem dostawy może być również zakupiony w sklepie internetowym produkt;
  6. zestaw dietetyczny – zestaw zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków dietetycznych na jeden dzień;
  7. dieta z wyborem – dieta przygotowana z uwzględnieniem indywidualnego wyboru dokonanego przez klienta spośród dostępnych wariantów;
  8. produkt – rzecz oferowana do nabycia w sklepie internetowym niebędąca zestawem dietetycznym;
  9. Umowa – umowa o wykonanie Usługi, zawierana pomiędzy klientem a MediDietą za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
  10. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana jednostka organizacyjna MediDiety, której zadaniem jest obsługa klienta;
  11. subskrypcja– Umowa, o której mowa w § 4 ust. 4;
  12. konto klienta– zbiór informacji o kliencie (w tym danych adresowych klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym MediDiety;
  13. punkty – korzyści przyznawane klientowi w związku z zawarciem Umowy, o których mowa w § 4 ust. 7.

§ 2. Wymogi techniczne dotyczące korzystania ze sklepu internetowego

W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 2, z siecią Internet;
 4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 2, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;
 5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 2, nowoczesna przeglądarka internetowa;
 6. włączona w używanej przez klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 5, obsługa skryptów Java Script oraz okien wyskakujących (pop-up windows);
 7. dodanie w poczcie elektronicznej adresów medidieta.pl jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia pewności otrzymania korespondencji z Medidiety.

§ 3. Warunki świadczenia Usługi

 1. Adres dostawy musi znajdować się w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie Medidieta.pl
 2. Zestawy dietetyczne składają się z 3-6 posiłków. Rodzaj zestawu i dzienną wartość kaloryczną określa klient. Sklep internetowy podaje szczegółowe informacje o rodzajach zestawów oraz ich składzie i wartości odżywczej zestawów i poszczególnych posiłków.
 3. Ceny zestawów dietetycznych oraz produktów wraz z dowozem (wynagrodzenie) określone są na stronie: Medidieta.pl w zakładce „Cennik”. Wynagrodzenie wyrażone jest w złotych polskich i jest wynagrodzeniem brutto, co oznacza, iż zawiera w sobie podatek od towarów i usług (VAT).
 4. MediDieta zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usługi, w tym do wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów zestawów dietetycznych, a także do zmiany cen.
 5. MediDieta ma prawo zaprzestania dostaw do miast uprzednio obsługiwanych.
 6. Zmiana, o której mowa w ust. 4 lub 5, nie ma wpływu na Umowę zawartą na przed wejściem w życie zmiany. Jednak w przypadku, o którym mowa w ust. 5, MediDieta może wypowiedzieć subskrypcję z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w koncie klienta.
 7. MediDieta zastrzega sobie prawo do modyfikacji menu. Zmiana taka może być wynikiem braku dostawy surowców lub opóźnieniem takiej dostawy. W takim przypadku MediDieta w porozumieniu z klientem przygotuje produkty zamienne, porównywalne jakościowo i smakowo.
 8. MediDieta zastrzega sobie możliwość różnic w kaloryczności dań +/- 10% od podanej wartości, a średni udział makroskładników w dietach przedstawiony jest w ujęciu tygodniowym.

§ 4. Zawarcie Umowy

 1. Zamówienie w sklepie internetowy można złożyć siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu zamówienia Usługi klient powinien:
  1. wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry zestawu dietetycznego, w tym wyrażony w dniach okres, w którym świadczona będzie Usługa (z zastrzeżeniem ust. 4), korzystając z dostępnego w sklepie internetowym formularza zamówienia;
  2. jeśli nie ma jeszcze założonego konta klienta; wypełnić formularz rejestracji (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, zdefiniować hasło oraz podać wymagane w formularzu dane);
  3. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go poprzez kliknięcie odpowiedniej kratki; akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na wystawienie faktury w postaci elektronicznej i przesłanie jej drogą elektroniczną;
  4. potwierdzić złożenie zamówienia i dokonać zapłaty wskazanego w nim wynagrodzenia.
 1. Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.
 2. [Subskrypcja] Składając zamówienie klient może wybrać opcję Umowy zawartej na czas nieoznaczony, w ramach której zestaw dietetyczny będzie dostarczany klientowi w każdym dniu jej obowiązywania przy jednoczesnym, automatycznym obciążaniu karty debetowej albo kredytowej określoną należnością za każdy dzień świadczenia Usługi (subskrypcja). Klient może wypowiedzieć subskrypcję w każdym czasie, jednak najpóźniej przed ostatecznym terminem zapłaty za kolejny dzień zamówienia, zgodnie z § 7 ust. 11.
 3. Umowa jest zawarta z chwilą dojścia wiadomości e-mail z potwierdzeniem (przyjęciem) złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta przy rejestracji w sklepie internetowym. W celu usunięcia wątpliwości wyjaśnia się, że zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy, złożoną przez klienta.
 4. Fakturę można pobrać z konta klienta. Faktura może być również przesłana klientowi na jego żądanie na wskazany adres poczty elektronicznej.
 5. [Punkty] Z tytułu zawarcia Umowy MediDieta przyzna klientowi punkty, liczone od jej wartości, zgodnie z informacją zawartą na stronie Medidieta.pl. Zgromadzone punkty widoczne są na koncie klienta. Klient może zaliczyć zgromadzone punkty na poczet zapłaty wynagrodzenia z tytułu kolejnej Umowy, zaznaczając odpowiednią kratkę na formularzu zamówienia.

§ 5. Obowiązki klienta

 1. Klient obowiązany jest przy rejestracji konta klienta podać dane zgodne z rzeczywistością. Jest również zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany.
 2. Klient obowiązany jest zachować w poufności informacje umożliwiające dostęp do jego konta klienta, w tym nie pozostawać zalogowanym do konta klienta w czasie, gdy z niego nie korzysta.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta klienta. Nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta klienta do używania osobom trzecim.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest posługiwanie się m. in. treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi.

§ 6. Realizacja Umowy

 1. Dostawa jest realizowana od poniedziałku do soboty zgodnie z informacją zawartą na stronie Medidieta.pl.
 2. Umowa zawarta do godziny 16:00 będzie realizowana dwa dni później. Umowę na niedzielę i poniedziałek można zawrzeć najpóźniej do godziny 22:00 w czwartek. W okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania zamówień, o czym MediDieta uprzedzi klienta.
 3. Klient ma możliwość wybrania przedziału czasowego, w którym możliwa jest dostawa. Dostawa odbywa się w godzinach od 1:30 do 8:00. Klient ma możliwość podania preferowanego zakresu godziny dostawy. Klient ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach konta klienta, przy czym zmiana ta będzie uwzględniona dopiero od dnia wskazanego w koncie klienta podczas dokonywania tej zmiany.
 4. Dostawa odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez klienta, ale nie później niż do godziny 8;00.
 5. W przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od MediDiety realizacja Umowy będzie we wskazanym przez klienta terminie niemożliwa, MediDieta uzgodni z klientem inny termin realizacji zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia MediDieta zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, w szczególności w drodze kontaktu telefonicznego.
 7. Bezpośredni kontakt klienta z MediDietą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@medidieta.pl.
 8. MediDieta nie realizuje wniosków o zaliczenie płatności związanej z daną Umową na poczet innych zobowiązań klienta lub na poczet zobowiązań innego klienta.
 9. W przypadku subskrypcji płatność pobierana jest za każdy kolejny dzień z góry przy czym odbędzie się to najpóźniej w chwili, w której możliwe jest zawarcie Umowy podlegającej wykonaniu w danym dniu zgodnie z ust. 2. W przypadku, gdy pobranie płatności z karty kredytowej albo debetowej wybranej przez klienta nie jest możliwe (np. w przypadku braku środków) MediDieta wstrzyma realizację Umowy do czasu wpływu płatności.
 10. Punkty zgromadzone na koncie klienta mogą zostać wykorzystane wyłącznie przy pierwszym dniu subskrypcji. To samo dotyczy rabatu, jaki klientowi przysługuje, w ramach promocji.
 11. Zapłata wynagrodzenia następuje za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych na zasadach określonych w jego regulaminie. MediDieta nie przetwarza danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przy takich płatnościach i nie ponosi odpowiedzialności za te usługi płatnicze.
 12. W okresie obowiązywania Umowy, sklep internetowy wysyła do klienta przypomnienia o zbliżającym się jej wygaśnięciu. 

§7.  Zmiana Umowy

 1. Klient może dokonać jednostronnie zmiany Umowy polegającej na: zmianie terminu (godziny) dostawy, zmianie adresu dostawy, zawieszeniu wykonywania Umowy, a także na zmianie zestawu dietetycznego, w tym zmianie wybranej diety w zestawie dietetycznym z wyborem diety.
 2. W celu dokonania zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1, klient powinien złożyć stosowny wniosek:
  1. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@medidieta.pl;
  2. kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta;
  3. poprzez konto klienta.
 1. Wniosek o zmianę Umowy można złożyć w czasie pracy Biura Obsługi Klienta MediDiety, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Wniosek o zmianę Umowy podlega przyjęciu, jeśli został złożony z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych w sposób następujący:
  • w zakresie Usługi podlegającej wykonaniu w środę, wniosek musi być złożony najpóźniej w poniedziałek do godziny 15:30;
  • w zakresie Usługi podlegającej wykonaniu w czwartek, wniosek musi być złożony najpóźniej we wtorek do godziny 15:30;
  • w zakresie Usługi podlegającej wykonaniu w piątek, wniosek musi być złożony najpóźniej w środę do godziny 15:30;
  • w zakresie Usługi podlegającej wykonaniu w weekend, wniosek musi być złożony najpóźniej w czwartek do godziny 15:30.

Zachowanie wyżej wskazanego okresu wyprzedzenia ma umożliwić MediDiecie wdrożenie zmiany na etapie produkcji zestawów oraz przygotowywania indywidualnie adresowanych opakowań.

 1. Okres wyprzedzenia ulegnie stosownemu wydłużeniu jeśli jego koniec przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dzień nieprodukcyjny. Informacji o dniach nieprodukcyjnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy udziela Biuro Obsługi Klienta.
 2. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez klienta od MediDiety wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Nie dotyczy to zmiany dokonywanej przez konto klienta; zmianę taka uważa się za dokonaną z chwila jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego MediDiety.
 3. W przypadku zmiany polegającej na zawieszeniu wykonywania Umowy, okres obowiązywania Umowy ulegnie wydłużeniu o liczbę dni trwania zawieszenia. Uprawnienie do skorzystania z Usługi nie podlega wymianie na wpłacone przez klienta środki pieniężne. Klient traci uprzednio przyznane punkty za dni zawieszenia.
 4. Zmiana dotycząca wyboru dań w diecie z wyborem może być dokonana wyłącznie poprzez konto klienta.
 5. W przypadku zmiany Umowy skutkującej niedopłatą klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w terminie określonym w ust. 4.
 6. W przypadku zmiany Umowy polegającej na przejściu na zestaw dietetyczny o niższej cenie, do konta klienta zostanie przypisana liczba punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 7. [Zastosowanie do subskrypcji] Klient może złożyć wniosek o zmianę subskrypcji ze skutkiem na wybrany przez siebie dzień nie później niż do godziny 16:00 na 3 (trzy) naprzód. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się, że wniosek o zmianę Umowy został złożony o godzinie 16:00 dnia następnego. Jeśli wybrany przez klienta dzień skuteczności zmiany Umowy przypada we wtorek albo niedzielę, klient musi złożyć wniosek o zmianę Umowy najpóźniej do godziny 16:00 na 4 (cztery) dni naprzód. Okres wyprzedzenia może ulec wydłużeniu w dzień ustawowo wolny od pracy oraz dzień nieprodukcyjny. MediDieta z wyprzedzeniem powiadomi klienta o takiej zmianie.

§ 8. Rozwiązanie Umowy

 1. Klient może rozwiązać Umowę jedynie w zakresie niewykonanych Usług składając wypowiedzenie (rezygnację) z zachowaniem sposobu, formy, terminu (okresu wyprzedzenia) oraz przesłanek skuteczności o których mowa w § 7 ust. 1-6 i 11. Umowy nie można rozwiązać telefonicznie.
 2. Klient, który rozwiązał Umowę, otrzyma zwrot uiszczonego wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w formularzu „rezygnacja z zamówienia” w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy klient traci punkty przyznane mu za okres przypadający po jej rozwiązaniu.

§ 9. Zablokowanie i usunięcie konta klienta

 1. MediDieta może zablokować konto klienta w przypadku, gdy klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu. Blokada oznacza czasową utratę dostępu do konta klienta. Blokada nie ma wpływu na realizację Umowy zawartej przed zablokowaniem konta klienta.
 2. Klient może w każdym czasie zwrócić się, pocztą elektroniczną na adres kontak@medidieta.pl z żądaniem usunięcia własnego konta klienta. Usunięcie konta klienta oznacza bezpowrotną utratę dostępu klienta do informacji tam zgromadzonych. MediDieta zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od wpływu żądania albo od wykonania ostatniej Usługi na podstawie Umowy zawartej przed wpływem żądania, w zależności które zdarzenie nastąpi później.
 3. MediDieta może także usunąć konto klienta w przypadku, gdy klient pomimo upomnienia, rażąco narusza postanowienia Regulaminu.
 4. MediDieta może usunąć konto klienta, jeśli klient nie zamówił Usługi w okresie ostatnich 3 (trzech) lat.

§ 10. Wyłączenia odpowiedzialności MediDiety

 1. MediDieta nie odpowiada za kradzież prawidłowo doręczonej paczki zawierającej zestawy dietetyczne oraz za zawinione nieodebranie tej paczki przez klienta.
 2. MediDieta nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne klienta do spożywania określonych zestawów dietetycznych, posiłków lub produktów. Przeciwskazania takie klient powinien skonsultować z dietetykiem lub lekarzem we własnym zakresie.
 3. MediDieta nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące skutkiem:
  1. podania przez klienta w zamówieniu nieprawidłowych lub niepełnych informacji, w szczególności adresu, kodu domofonu;
  2. okoliczności, na które MediDieta nie ma wpływu, np. braku dostępu do budynku w wyniku awarii zamka itp.;
  3. bezskuteczności próby telefonicznego uzgodnienia prawidłowego miejsca dostawy przez kuriera, który przybył pod wskazany adres dostawy; przy czym telefoniczna korekta adresu może nastąpić jedynie w zakresie numeru mieszkania w bloku lub numeru budynku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie;
  4. naruszenia przez klienta Regulaminu.
 1. W zakresie niedoręczonej paczki zawierającej zestawy dietetyczne, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie będzie podejmowana druga próba doręczenia.
 2. W okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, dostęp do sklepu internetowego może być utrudniony lub niemożliwy. MediDieta zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.

§ 11. Prawa autorskie

Forma i treść sklepu internetowego oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane klientowi w ramach Usług stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących MediDiecie.

§ 12. Reklamacje

 1. Reklamację należy złożyć w terminie w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od najpóźniejszej chwili, w której Usługa powinna zgodnie z Umową być wykonana lub, jeśli została wykonana nienależycie, od chwili takiego wykonania. Reklamacja powinna zostać złożona pocztą elektroniczną na adres: kontakt@medidieta.pl. Reklamacja złożone w inny sposób, na portalu społecznościowym lub w drodze wiadomości tekstowej nie podlega rozpoznaniu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy, oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnej dostawy, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć zdjęcie posiłku lub produktu, którego reklamacja dotyczy. MediDieta nie przyjmuje przesyłek zwrotnych zawierających posiłek lub produkt, którego dotyczy reklamacja.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni jej otrzymania. Termin ten nie biegnie, jeśli skarżący nie wykazał umocowania do działania w imieniu klienta lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji; w takim wypadku zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji. Termin ten rozpocznie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez skarżącego. O rozpatrzeniu reklamacji skarżący zostanie poinformowany wiadomością przesłaną na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 4. O pomoc w napisaniu reklamacji klient może zwrócić się do miejscowego Rzecznika konsumentów. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: https://uokik.gov.pl/pomoc.php.
 5. Klient niezadowolony z rozpatrzenia reklamacji może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu z MediDietą do miejscowego organu Inspekcji Handlowej (w przypadku Województwa Mazowieckiego jest to Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, strona: www.wiih.org.pl), Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności z siedzibą w Warszawie (www.wiih.org.pl) albo do innej instytucji, wpisanej do rejestru dostępnego na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html. Klient może w celu rozwiązania sporu w skorzystać z platformy ODR dostępnej na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Pozostałe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, zawarte są na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi,6,pl.html.

Masz pytania?

Zostaw numer – oddzwonimy!

Zobacz nasze
ulepszone menu!

Sprawdź, gdzie
dostarczamy!