Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu MediDieta, wersja 4/2022

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Terminy podane niżej będą oznaczać:
  • Regulamin - niniejszy Regulamin;
  • Damiana - Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000189581, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113-245-78-08;
  • Serwis MediDieta - stronę internetową umieszczona pod adresem www.medidieta.pl wraz ze wszystkimi podstronami, przy wykorzystaniu której Damiana świadczy na rzecz Użytkowników usługi, w tym sprzedaje posiłki oraz produkty żywnościowe pod marką „MediDieta”;
  • Użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która rozważa skorzystanie z usług świadczonych przez Damiana lub kupno produktów żywnościowych dostępnych w Serwisie MediDieta.
 2. Regulamin określa warunki i zasady zawierania przez Damiana z Użytkownikiem umów sprzedaży posiłku lub środka spożywczego wraz z dostawą pod wskazany adres (catering). Każda z tych umów zwana będzie dalej Umową.
 3. Właścicielem i administratorem Serwisu MediDieta jest Damiana. Materiały udostępniane Użytkownikom, w tym wygląd i treść Serwisu MediDieta, stanowią przedmiot praw autorskich Damiana.

§ 2. Wymogi techniczne dotyczące zawarcia Umowy

W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien posiadać:

 1. aktywne konto poczty elektronicznej,
 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych,
 3. aktywne połączenie urządzenia z siecią Internet;
 4. prawidłowo zainstalowany system operacyjny (w przypadku urządzeń innych niż telefon mobilny: Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej);
 5. prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową: Google Chrome - wersja 97 lub nowsza, Internet Explorer - wersja 11 lub nowsza, Firefox - wersja 72 lub nowsza, Safari wersja 15 lub nowsza, Edge 97 lub nowsza;
 6. włączoną w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptację plików Cookie;
 7. włączoną w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej obsługę skryptów Java Script;
 8. włączoną obsługę okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows).

§ 3. Produkty MediDieta – zasady ogólne

 1. Produkty MediDieta są sprzedawane w postaci zestawów dziennych, które obejmują 5 (pięć) posiłków. Kaloryczność posiłków, wraz z opisem, składem i ceną wskazana jest w Serwisie MediDieta. Użytkownik nabywa zestawy na określoną z góry liczbę bezpośrednio następujących po sobie dni.
 2. W przypadku osób:
  • chorujących na cukrzycę i niestosujących insulinoterapii,
  • z nietolerancją glutenu,
  • karmiących piersią – poczynając od 6. tygodnia po urodzeniu dziecka, przy dobrym stanie zdrowia,
  • cierpiących na alergie pokarmowe,
  • cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek,
  • będących pod stałą opieką lekarską z innych przyczyn - możliwe jest spożywanie posiłków MediDieta po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym nadzorem.
 3. Posiłków MediDieta nie mogą spożywać osoby:
  • chorujące na nowotwór złośliwy (raka),
  • chorujące na cukrzycę i jednocześnie stosujące insulinoterapię,
  • przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, np. anoreksję, bulimię, ortoreksję, pregoreksję,
  • będące w ciąży,
  • poniżej 15 roku życia.
 4. W przypadku niepewności co do ewentualnych przeciwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z produktów MediDieta z lekarzem.
 5. Termin przydatności posiłku do spożycia wynosi 48 (czterdzieści osiem) godzin od dostawy pod warunkiem przechowywania w warunkach chłodniczych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przyrządzania dostarczonego cateringu zgodnie ze wskazówkami Damiana.

§ 4. Zawarcie umowy

 1. Użytkownik powinien zarejestrować i aktywować indywidualne konto w Serwisie MediDieta. W tym celu użytkownik na formularzu rejestracyjnym powinien podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto pocztą elektroniczną na wskazany adres. Damiana zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania konto dla loginu, który został już wcześniej nadany innemu Użytkownikowi.
 2. Umowa zawierana jest przez wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego w Serwisie MediDieta. Zamówienie wskazuje rodzaj zestawu (produktu), pierwszy dzień świadczenia usługi (abonamentu), liczbę dni świadczenia usługi, oraz adres dostawy.
 3. Warunkiem wysłania zamówienia jest akceptacja treści Regulaminu.
 4. Czynności rejestracyjne, o których mowa w ust. 1, dokonywane są przy składaniu pierwszego zamówienia.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa ujawnienia danych logowania do Serwisu MediDieta osobom trzecim.
 6. Użytkownik obowiązany jest do aktualizacji danych podanych przy rejestracji konta.
 7. Po wysłaniu zamówienia, Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający złożone zamówienia i jego istotne elementy, wraz z załączonym tekstem Regulaminu. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dostarczenia tego potwierdzenia na adres e-mail Użytkownika.
 8. Damiana ma prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 9. Damiana zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy podany przez Użytkownika w zamówieniu adres dostawy znajduje się poza określoną strefą dostaw wskazaną w Serwisie MediDieta. O anulowaniu zamówienia Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 10. Zamówienia w Serwisie MediDieta przyjmowane 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 11. Faktury będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej.

§ 5. Dostawa

 1. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, miejscowościach i dzielnicach, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie MediDieta.
 2. Dostawa odbywa się w dniach roboczych oraz w soboty w godzinach od 4:00 do 9:00. Jednak w dni ustawowo wolne od pracy zamówienia nie są realizowane.
 3. W przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Damiana realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia, przypadający na koniec zakupionego abonamentu.
 4. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy za pomocą adresu e-mail: kontakt@medidieta.pl lub telefonicznie 22 566 22 47. Biuro Obsługi klienta pracuje w dni robocze w godzinach 8:30-17:00.
 5. Damiana zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień w przypadku, gdy wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy stwarza zagrożenie dla kuriera.
 6. Użytkownik obowiązany jest do odbioru towaru objętego złożonym zamówieniem.

§ 6. Zapłata ceny

 1. Ceny są podane w zakładce Cennik w Serwisie MediDieta. Zawierają one podatek od towarów i usług.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik obowiązany jest uiścić cenę w drodze przelewu online w systemie Przelewy24 lub w inny sposób podany w Serwisie MediDieta.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Damiana zapłaty ceny do godziny 10:00 dnia poprzedzającego określony w zamówieniu dzień rozpoczęcia dostaw, rozpoczęcie dostaw zostanie przesunięte na kolejny dzień roboczy.  W przypadku nieotrzymania zapłaty do godziny 10:00 następnego dnia roboczego, umowa ulega rozwiązaniu, o czym Damiana niezwłocznie poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 7. Zmiana zamówienia

 1. Przesunięcie dnia dostawy na następny dzień możliwe jest w przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany w § 5 ust. 4.
 2. Wniosek o przesunięcie dostawy złożone poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta (por. § 5 ust. 4 zd. 2) rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. O zmianie terminu dostawy MediDieta niezwłocznie poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Zmianę adresu dostawy należy zgłaszać poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie maksymalnie do godziny 13:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę.
 5. Informacje dotyczące sposobu dostawy (np. podanie kodu do budynku/klatki schodowej, prośba o niedzwonienie/niepukanie) należy podać w polu „uwagi”, podczas składania zamówienia. W przypadku nieumieszczenia informacji w formularzu, po wysłaniu zamówienia informacje takie należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 6. Zmiana treści zamówienia dotycząca innych aspektów niż wskazane w ust. 1-5, wymaga złożenia wniosku w Biurze Obsługi Klienta, akceptacji wniosku przez Damiana oraz dopłaty przez Użytkownika różnicy wynikającej z uzgodnionej zmiany. Zmiana wchodzi w życie najwcześniej trzeciego dnia roboczego po spełnieniu tych wymogów.
 7. Zwrot środków wpłaconych przez Użytkownika będący następstwem zmiany treści zamówienia, o której mowa w ust. 6, nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od zaakceptowania zmiany przez MediDieta. Zwrot środków nastąpi z platformy Przelewy24 na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność. Jeśli ten rachunek bankowy nie istnieje lub z innego powodu nie może zostać uznany, Użytkownik otrzyma zwrot na wskazany przez siebie inny rachunek bankowy w terminie 14 (czternastu) dni.
 8. Dopłata różnicy, o której mowa w ust. 6 zd. 1, nastąpi przelewem poprzez za pomocą wysłanego przez Biuro Obsługi Klienta linku do szybkich płatności.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie MediDieta jest Damiana.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu MediDieta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Dane przetwarzane są przez Damiana w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży posiłku lub środka spożywczego wraz z dostawą oferowanych w Serwisie MediDieta.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, Damiana będzie przetwarzać dane osobowe w celach określonych bezpośrednio w treści zgody, głownie w celach marketingowych.
 4. Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane są jego danymi.
 5. Szczegółowe informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu MediDieta dostępne są w klauzuli informacyjnej na stronie www.medidieta.pl.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane w sposób wskazany w § 5 ust. 3.
 2. Reklamacje dotyczące wad lub niezgodności posiłku lub dostawy z Umową należy złożyć w terminie 48 godzin od dostawy do Użytkownika.
 3. Reklamacje dotyczące braku dostaw należy składać w terminie 48 godzin od planowanej dostawy.
 4. Terminy wskazane w ust. 2 i 3 nie biegną poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta.
 5. Reklamacje złożone po upływie terminów w ust. 2 i 3 nie będą rozpatrywane.
 6. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od jej otrzymania. Termin ten nie biegnie, jeśli skarżący nie wykazał umocowania do działania w imieniu kupującego lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji. W takim wypadku zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji. Termin ten rozpocznie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez skarżącego.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W okresie prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu MediDieta może być utrudniony lub niemożliwy, w okresie trwania wyżej wymienionych prac. Damiana zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje umowne ani ustawowe prawo odstąpienia od Umowy.