Regulamin promocji „NEWM

(dalej jako: „Regulamin promocji”)

 • 20 grudnia, 2023
 • 20 grudnia, 2023
 • 3 min
 • 3 min

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „NEWM” (dalej jako: „Promocja”). 
 2. Promocja organizowana jest przez- MediDieta – Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000189581;

 3. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Regulaminie promocji rozpoczynające się dużą literą, a niezdefiniowane w Regulaminie promocji, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego Medidieta,  dostępnym na stronach Serwisu Internetowego (dalej jako: „Regulamin”). 
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.12.2023 r., o godz. 06:00 i trwa do 31.01.2023 r. do godz. 23.59 (dalej jako: „Okres obowiązywania Promocji”). 
 5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w miastach, na terenie których zgodnie z Regulaminem realizowana jest dostawa. 
 6. Treść Regulaminu promocji dostępna jest w Serwisie Internetowym. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient, który w Okresie obowiązywania Promocji spełni łącznie dwa warunki:
  a.
  Dokona zakupu dowolnego zestawu lub wybory menu w serwisie www.medidieta.pl  na okres minimum 20 dni.
  b.
  Dokona płatności w ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi zgodnie z § 8 Regulaminu
  (dalej jako: „Uczestnik Promocji”). 

 2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat 200zł  na wszystkie diety dostępne na stronie www.medidieta.pl i będące przedmiotem umowy o świadczenie Usługi.
 3. Z promocji można skorzystać dzięki użyciu kodu rabatowego: NEWM
 4. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora, wskazanych w Cenniku. 
 5. Uczestnik Promocji jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 1 lit. a-b Regulaminu promocji. 
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją należy składać elektronicznie na adres: kontakt@medidieta.pl 
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
  a.
  dane identyfikacyjne Uczestnika Promocji – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
  b.
  informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;
  c.
  roszczenie Uczestnika Promocji. 
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 4. Organizator informuje Uczestnika Promocji będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).  

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik Promocji przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Promocji. 
 4. Organizator ma prawo przedłużyć Okres obowiązywania Promocji, o czym poinformuje za pośrednictwem komunikatu w Serwisie Internetowym. 
 5. Postanowienia Regulaminu Promocji nie naruszają ani nie ograniczają uprawnień związanych z niezgodnością świadczonych usług z umową ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Promocji jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym: https://medidieta.pl/polityka-prywatnosci 
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2023r. 

Masz pytania?

Zostaw numer – oddzwonimy!

Zobacz nasze
ulepszone menu!

Sprawdź, gdzie
dostarczamy dietę pudełkową!